Ombyggnad/

Renovering


Kort om föreningen och dess fastighet

Under 2009 genomfördes stambyte av föreningens samtliga lägenheter. Under hösten 2011 planerar vi att renovera fasaderna och erbjuda flertalet medlemmar balkonger.

Se bygglovshandlingar
Allmänt gäller att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskiktet i lägenheten och för synliga rör i kök. I badrummet ansvarar bostadsrättshavaren för fuktspärren, sanitetsporslin och synliga rör, kranar mm. Ledningarna i väggar och tak samt radiatorerna (elementen) är föreningens egendom och dessa får inte ändras av de boende. Se även föreningens stadgar 5§.

Skriftlig ansökan
Vid ombyggnad eller renovering av lägenheten där den ursprungliga inredningen och dispositionen önskas ändras eller bytas ut måste alltid tillstånd inhämtas från styrelsen innan arbetena påbörjas.

Detta görs i en skriftlig ansökan där de planerade arbetena beskrivs. Till ansökan bifogas ritningar, uppgift om vem som ska utföra arbetena, eventuellt bygglov, bygganmälan och tidplan. Tänk på att alltid göra detta i god tid.

Medgivande
Om styrelsen ger sitt medgivande upprättas ett avtal mellan föreningen och bostadsrättshavaren. I avtalet regleras t ex tider för störande arbeten, vattenavstängningar, byggavfall, skyddstäckning av trapphus och hissar mm. Styrelsen utser även en besiktningsman, vanligen någon inom styrelsen eller adjungerad. Denne, som företräder föreningen och som i samarbete med bostadsrättsinnehavaren, kontrollerar arbetet, både innan, under och efteråt. För detta arbete tas en mindre avgift ut.

Renoveringar
Under det gångna året haft ökande problem med störningar från renoveringar i olika lägenheter. Från och med nu kommer därför följande att gälla:

  • Alla renoveringar av lägenheter som medför ändring av planlösning eller andra större ingrepp (ex. renovering av badrum) ska anmälas till styrelsens renoveringsansvarige, kontaktuppgifter hittas här. Han kan även svara på en del praktiska frågor om renoveringar. Exempelvis kräver vissa ingrepp ett godkännande från stadsbyggnadskontoret.
  •  Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att information (omfattning samt kontaktuppgifter till BRF-innehavaren samt ev entreprenör) om en planerad renovering anslås senast en vecka i förväg på anslagstavla och i hissarna. Inför omfattande renoveringar rekommenderar styrelsen även att bostadsrättsinnehavaren kontaktar grannar i angränsande lägenheter.
  • Renoveringsarbeten är förbjudet under helger.
  • Under pågående renovering måste särskild information om kraftigt störande renoveringsarbetet som medför stomljud (ex. bilning, omfattande borrning i bärande väggar, arbete med hammare, etc.) anslås i hissar och på anslagstavla minst en dag i förväg. Av anslaget ska framgå mellan vilka tider som det kommer att bullra.
  • Kraftigt bullrande arbete ska så långt som möjligt genomföras mitt på dagen eller under eftermiddagen. Det är absolut inte tillåtet före kl. 09. Denna typ av buller går genom väggarna och är mycket störande varför grannar som befinner sig i hemmet under dagarna måste kunna planera att vara någon annanstans under arbetet i huset.
  • När vatten eller el behöver stängas av så att det även påverkar andra boende och verksamheter i fastigheten, ska detta aviseras minst 2 veckor före den aktuella avstängningen.
  • Vid flytt, byte eller borttagning av radiatorer så ska radiatorflödet frysas för plombering. Tömning av radiatorsystemet kommer inte att godkännas.