Husboken


Detta är en allmän information för medlemmar i Brf Geten 31. En hel del behandlas även i föreningens stadgar och om det står olika i dessa två dokument gäller alltid stadgarna. I en särskild bilaga beskrivs vilka regler som gäller i Brf Geten 31 vid ombyggnad/renovering av den egna lägenheten.

Styrelsen anser att strikta regler är nödvändiga i vår förening eftersom nyblivna bostadrättshavare inte alltid vet vad som får eller inte får göras.

Handboken förtydligar vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem. Tanken är att du ska finna svar på en rad praktiska frågor som rör fastigheten och få insyn i hur styrelsen arbetar. Målet är att samtliga medlemmar i Brf Geten 31 ska känna sig delaktiga i och ta ett gemensamt ansvar för föreningen, d v s vår fastighet och dess skötsel.

Brf Geten 31
Brf Geten31 bildades 2007. Den har 96 lägenheter varav 3 stycken är hyresrätter. De kommersiella lokalerna är totalt 7 stycken varav 4 är upplåtna som bostadsrättslokaler

Ditt medlemskap i Brf Geten 31 innebär att du tillsammans med föreningens övriga medlemmar äger fastigheten Geten 31 och att föreningen upplåter lägenheterna till medlemmarna på obestämd tid. Föreningen har både ansvar för fastigheten och förvaltar densamma. Själva ansvaret för förvaltningen av fastigheten vilar på föreningens styrelse.

Även om styrelsen har det verkställande ansvaret är du som medlem solidariskt ansvarig för föreningens egendom. Mer konkret innebär detta att du och övriga medlemmar, i lika hög grad som styrelsen, har ett gemensamt ansvar för fastigheten.

Regelverk, tvingande och dispositiva
Bostadsrättslagen (SFS 1991:614 )
Lag om Ekonomiska Föreningar (SFS 1987:667 )
Lagen om skyldighet för vissa bostadsrättsföreningar att föra lägenhetsförteckning mm
( SFS1983:1046)
Ombildningslagen (SFS 1982:351 )
Hyreslagen (JB 12 kap. )
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 )

Styrelsens uppdrag och arbetssätt
Styrelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen när det gäller löpande förvaltning och underhåll av fastigheten. Detta innebär att styrelsen ska avväga olika behov och önskemål från föreningens medlemmar om underhålls- och förbättringsinsatser mot behov av att hushålla med föreningens ekonomiska resurser. Vidare ska styrelsen borga för en god balans mellan enskilda medlemmars åsikter och önskemål och föreningens gemensamma intressen vad gäller bland annat en god boendemiljö till en skälig kostnad.

För att kunna utföra ett bra arbete är det viktigt att du som medlem både framför önskemål till styrelsen rörande fastigheten och ger återkoppling på de förslag och frågor som styrelsen skickar ut till medlemmarna. Observera att samtliga förslag till åtgärder eller förändringar av mer omfattande slag måste göras skriftligen till styrelsen.

Från A till Ö
Från A till Ö innehåller dels svar på de vanligaste frågorna kring det egna boendet, dels svar på de särskilda regler som gäller för BRF Geten 31.

Bilaga
Ombyggnad/ Renovering.
Vad som gäller i BRF Geten 31 när du planerar ombyggnad eller renovering av din lägenhet.

Adress
Brf Geten 31 c/o MFG Studios
Döbelnsgatan 60
11352 Stockholm

Aktivitetslokaler
Föreningen har för närvarande inga lokaler för detta ändamål.

Andrahandsuthyrning
För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har särskilda skäl.
Dessa kan vara:
Tillfälligt arbete på annan ort
Studier på annan ort
Utlandstjänstgöring
Provbo i ett samboförhållande
Sjukdom

Om du får tillstånd av styrelsen ska du tänka på att:

 • Du är ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas och att försäkring finns
 • Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra
 • Du ska upprätta ett skriftligt kontrakt och avtala bort besittningsskyddet

Uthyrning i andra hand förutsätter styrelsens godkännande och uthyrningen är tidsbegränsad till 1 år. Anledningen till att vi är restriktiva är att vi tycker det är viktigt att de som äger en lägenhet i vår förening även bor där, det ökar engagemanget och stärker trivseln. Till det kan tilläggas att vi haft en hel del problem med andrahandsuthyrningar.

För att få bättre kontroll på vilka lägenheter som är uthyrda i andra hand och under vilken period har vi i styrelsen beslutat att ansökningarna ska gå via Simplekos portal. Om man loggar in i portalen med bank-id och sedan söker på ”Din lägenhet/lokal” finns texten ”Ansökan om andrahandsuthyrning”, se nedan bild från portalen. Där fyller man i sin ansökan och då skapas ett ärende som går till styrelsen. I portalen ska man även ladda upp och bifoga kontraktet.

För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har särskilda skäl. Dessa kan vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort, utlandstjänstgöring, att man vill provbo i ett samboförhållande, eller sjukdom.

Om du får tillstånd av styrelsen att hyra ut din lägenhet ska du upprätta ett skriftligt kontrakt och avtala bort besittningsskyddet. Du är också ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas och att bostadsrättsförsäkring finns, och för att hyresgästen inte stör andra boende.

Anslagstavlor
Anslagstavlor finns i entréerna. På dessa tavlor finns information om styrelsen, fastighetsskötaren, felanmälan samt om kabel-TV. Här informeras även om vattenavstängningar. Ansvarsfördelning, vem ansvarar för vad i lägenheten? Se Underhåll i lägenheten

Avfall
Se Sopor, sopnedkast respektive Grovsopor

Avgifter
Som medlem i föreningen betalar du en avgift beräknad på föreningens kostnad för fastigheten. Avgiften fördelas på 12 månader och betalas till föreningens bank- eller postgiro. Inbetalningskort skickas ut av förvaltaren inför varje kvartal.

Avlopp och vatten
Se Vatten och avlopp

Badrum och gästtoalett
Se även Vatten och avlopp.
För undvikande av dålig lukt bör golvbrunnen/vattenlåset rengöras några gånger per år.

Balkonger
Det är förbjudet att skaka mattor och att mata fåglar eller andra djur från balkongerna. Blomlådor ska alltid placeras på insidan av balkongen. Alla rökare ombeds ta hänsyn till att cigaretter fimpas i de askkoppar som finns på respektive balkong. Fimpar eller andra föremål får absolut inte kastas ned på gården.

Barnvagnsrum
Barnvagnar får inte placeras i trapphus eller i entréerna då de kan försvåra framkomligheten vid brand och olyckor. Plats för barnvagnar finns endast i cykelrummet.

Bevakning
Föreningen har för närvarande inget bevakningsavtal.

Biltvätt
Det finns ingen plats inom fastigheten där tvätt av bilar får ske.

Blomlådor
Se Balkonger

Brand
Vid brand gäller alltid:

 • Rädda den eller dem som är i akut nöd
 • Larma genom att ringa 112
 • Släck branden, om det är en begränsad brand i din egen lägenhet
 • Varje lägenhet har en brandvarnare som du själv ska kontrollera funktionen på. Vid fel ska det anmälas till Förvaltaren.
 • Eldsläckare finns på vindsplanen i varje trapphus.
 • Tänk på att om det inte brinner i den egna lägenheten så är du normalt bäst skyddad om du stannar kvar i din egen lägenhet. Stäng alla dörrar och fönster. Åk inte hiss när det brinner i huset.

Brandvarnare
Se Brand

Bredband
Fastigheten är ansluten till Ownit som levererar 1000MB/s till varje lägenhet, tjänsten ingår i avgiften i form av ett obligatoriskt tillägg.

Brevlådor
Ny lagstiftning kräver att postboxar ska ersätta brevlådorna. Styrelsen har ännu inte tagit ställning till detta.

Bygga om egna lägenheten
Se Bilaga Ombyggnad/Renovering

Centralantenn
De gamla centralantennuttagen i lägenheterna är tagna ur drift.

Cykelförvaring
Cyklar får inte förvaras i trapphus, entréer, vinds- eller källargångar eller liknande utrymmen. De ska förvaras i cykelrummet eller i de cykelställ som finns utanför entréerna. Styrelsen låter med jämna mellanrum rensa bort gamla och trasiga cyklar som inte används. Märk därför upp din cykel om den ska stå kvar.

Diskmaskin
Diskmaskin får endast installeras under förutsättning att installationen utförs fackmannamässigt med avstängningskran synligt på diskbänken. Maskinen ska även placeras på en spillplåt.

Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sköts av Deloitte AB

El-abonnemang
Föreningen innehar ett gemensamt elavtal för alla boende där alla lägenheter har inviduella elmätare lokaliserat i trapphus på deras våningsplan.

Elledningar, -kontakter, -uttag, -armaturer
Se Underhåll av lägenheterna

Elmätare
Elmätare finns i låsta skåp i trapphusen på varje våningsplan. Nyckel finns hos förvaltaren.

Elavbrott
Innan du ringer och felanmäler ska du kontrollera om det bara är den egna lägenheten som är berörd. Kontrollera då säkringarna först

Entré
Entrédörrarna öppnas alltid antingen med portkod eller med nyckel. Vid ändring av koden skickas alltid ut ett meddelande direkt till de boende. Lämna aldrig ut koden och lämna aldrig dörrarna uppställda utan tillsyn.

Fastighetsförvaltning
Se anslagstavlorna i entréerna.

Fastighetsskötsel
De gemensamma delarna av fastigheten som hissarna, entréer, tvättstugor och källare och vind sköts på uppdrag från föreningen. Vem som ansvarar för städning, snöskottning, sandning, trädgårdsskötsel finns anslaget på anslagstavlorna.

Felanmälan
Se Anslagstavlorna.

Föreningsstämma
Se Årsstämma

Förråd
Till varje lägenhet hör ett källar- eller vindsförråd där man bör undvika att förvara stödbegärliga föremål. Det är alltid förbjudet att förvara eldfarliga föremål eller vätskor i förråden.

Försäkring
Föreningen har en försäkring som täcker skador på fastigheten. Varje medlem ska dessutom teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Försäljning av lägenhet
Se Överlåtelse av lägenhet

Garage
Föreningen har hyrt ut garageplanen till Stockholm Parkering AB. Du kan vända dig till dem om du önskar hyra en garageplats.

Grovsopor
ÅTERIGEN STORA PROBLEM MED HANTERINGEN I GROVSOPRUMMEN!!!
Vi behöver dessvärre återigen påminna om vikten av att vi alla sköter grovsoporna på ett korrekt sätt dvs:

 

 • Kartonger ska vikas ihop så att de tar så lite plats som möjligt
 • Endast glas i glasåtervinningen
 • Färg eller andra kemikalier får INTE lämnas i våra grovsoprum etc

 

 

När några inte sköter sig orsakar det extra kostnader för föreningen som vi alla drabbas av. Om ni har mycket grovsopor i samband med renoveringar eller större inköp och det inte får plats i kärlen i källaren hänvisar vi till återvinningscentraler. Kartongkärlen i soprummen töms varje vecka så om det är extra fullt kanske ni kan vänta några dagar också, se tömningsschema nedan:

Tömningsschema Döbelnsgatan 58:
Tidningar & kartong varje tisdag
Plast varje torsdag
Grovsopor varje fredag
Glas varannan måndag, udda veckor
Metall var 4:e torsdag, nästa tömning 30/9
Elektronik var 8:e måndag, nästa tömning 11/10

Tömningsschema Tulegatan 49
Kartong, varje onsdag
Plast varje torsdag
Tidningar var 4:e onsdag
Glas var 4:e måndag

Se även Sopor, sopnedkast respektive Tidningar
Hanteringen av grovsopor är för många bostadsrättsföreningar ett stort och dyrbart problem. Det kostar avsevärda summor om vi missköter det vilket direkt slår mot föreningens ekonomi och därmed våra avgifter. Rätt skött är det däremot en tillgång.

Det finns ett grovsoprum med behållare för specificerade sopor i 58:an. Det endast avsett för skrymmande sopor och andra sopor som inte kan eller får kastas i sopnedkastet. Där finns särskilda behållare för:

 • Elektronikskrot
 • Glödlampor, lågenergilampor, batterier
 • Ofärgat glas och färgat glas
 • Wellpapp och kartonger
 • Returpapper, tidningar
 • Övrigt avfall

Är behållarna fulla så får du vänta tills de har blivit tömda – det vill säga, inte ställa på golvet!

Byggavfall, gamla spisar, kylskåp, badkar, möbler, bilbatterier, bildäck och andra skrymmande saker är exempel på sopor som är större än vad grovsoprummet är avsett för. Dessa ska var och en själv ta hand om och forsla bort till närmaste återvinningscentral.

Farligt avfall som gamla färgrester, limrester, lösnings- och rengöringsmedel, bilbatterier samt övriga kemikalier får inte heller lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas till återvinningscentralen.

Varken små eller stora sopor får ställas i rummet utanför grovsoprummet eller i vinds- eller källargångarna.

Hissar
Tänk på att alltid skyddstäcka dessa när du transporterar större saker.
Telefonnummer till felanmälan finns på anslagstavlorna.

Hobbyrum, fritidsrum
Det finns för närvarande inga sådana lokaler i föreningen.

Husdjur
Se till att ditt djur inte stör eller skrämmer grannar och andra. Hundar ska alltid hållas kopplade utanför lägenheten. Husdjur får ej rastas på innegården.

Inbrott
Om du upptäcker inbrott, pågående eller genomfört, ska du omgående anmäla detta till polisen. Fastighetsförvaltaren ska även meddelas.

Informationsmöten
Vid större frågor kallar styrelsen till särskilda informationsmöten. Särskild kallelse utgår vid dessa tillfällen.

In- och utflyttning
Vid utflyttning respektive inflyttning ska du tillse att den flyttfirma du anlitar är varsam om trapphusen och hissarna, Skyddstäck gärna.

Internet
Se Bredband

Kabel-TV
Se Bredband

Köksfläkt
Endast kolfilterfläkt får användas. Den fasta ventilationen får inte på något sätt ändras.
Se Ventilation

Larm
Installation av lägenhetslarm är tillåtna. Anlita en installatör som är godkänd av polisen. Informera dina grannar

Lekplats
På gården finns en enkel lekplats med sandlåda.

Lokalvård
Se Fastighetsskötsel

Lås, nycklar
Se Underhåll av lägenheterna

Nyhetsbladet Brf Geten 31
Ett informationsblad delas ut till medlemmarna vid behov.

Ohyra
Är du drabbad av ohyra är du skyldig att omgående anmäla detta till förvaltaren eller till Anticimex.

Ombyggnad av egen lägenhet
Se Bilaga Ombyggnad/Renovering

Ordningsregler för allas trivsel
Efter kl 22 och före kl 07 undviker vi att spela hög musik, bada, borra eller spika i väggar och tak. När vi har fest talar vi med grannarna innan. För övrigt tillämpar vi sunt förnuft.

Pantförskrivning av bostadsrätt
Pantförskrivning i vår förening sköts av förvaltaren. Meddela därför din långivare hur detta sköts. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast insändas till förvaltaren för avnotering. Gör du inte det kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt.

Parabolantenn och övriga antenner
Hela fastigheten är ansluten till ett kabelnät med uttag i varje lägenhet. Se Bredband. Egna antenner på husets utsida är inte tillåtna.

Piskställning
Finns inte i fastigheten.

Portkod
Se Entré

Post till styrelsen
Se Adress

Renovering av egen lägenhet
Se Bilaga Ombyggnad/Renovering

Revisorer
Bostadsrättsföreningen Geten 31:s revisor är Erik Davidsson från BoRevision.

Snöröjning
På anslagstavlan finns information om vem som vintertid sköter snöröjning och sandning. Gångvägen på gården underhålls inte vintertid. Du är alltid själv välkommen att hjälpa till – särskilt vid helger eller då det snöar mycket.

Sopor, sopnedkast
Se Grovsopor.
Sopnedkasten är till för vanliga hushållssopor. Allt som kastas i sopnedkasten måste vara ordentligt förpackat i väl igenknutna påsar. Påsarna får inte innehålla vassa förpackningar eller glas av något slag. Se alltid till att påsarna inte är större än att de lätt går in genom luckan så undviks igensättningar.

Stadgar
Föreningens stadgar finns på föreningens hemsida.

Styrelse
Styrelsen väljs på årsstämman.
Styrelsemedlemmar och övriga funktionärer finns förtecknade på anslagstavlorna samt på föreningens hemsida.

Städning
Se Fastighetsskötsel

Säkerhetsdörr, gallergrind
Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Byte av dörr till säkerhetsdörr är tillåtet. Dörrens utseende och färg ska vid byte anpassas till den tidigare.

Vi rekommenderar inte gallergrind då det visat sig svårt att snabbt evakuera boende med gallergrind i akuta lägen.

Tidningar
Tidningar placeras i grovsoprummet i behållaren avsedd för detta. Är behållaren full så får du vänta tills den töms.

Tillträde till lägenhet för tillsyn eller arbete
Föreningen har rätt att få tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva tillsyn eller att utföra arbete på de för fastigheten gemensamma funktionerna. Se stadgarna 11 §.

Trädgårdsskötsel
Se Fastighetsskötsel

Tvättmaskin i lägenheten
När du installerar tvättmaskin i lägenheten ska det alltid utföras av fackman.

Tvättstugor
Det finns tre tvättstugor placerade på respektive vind. Respektera tiderna samt ta alltid bort låscylindern efter avslutad tvätt eller parkera den på avsedd plats. Du kan också boka en ny tvättid genom att placera låscylindern på den önskade tiden.
Städning av maskiner och golv ska alltid göras efter avslutat tvättpass. I tvättstugorna finns information om hur maskinerna fungerar samt hur du gör om det uppstår fel.

Underhåll i lägenheter
Varje bostadsrättsinnehavare är själv ansvarig för lägenhetens underhåll och svarar själv för alla underhållskostnader. I 5 § i föreningens stadgar finns tydligt angivet vad som är föreningens ansvar respektive lägenhetsinnehavarens ansvar.
Se även Bilaga Ombyggnad/Renovering

Uteplats med grillhörna
En uteplats finns på gården och där kan du grilla.

Uthyrning i andra hand
Se Andrahandsuthyrning

Utrymningsvägar
Utrymningsvägar är markerade med självlysande skyltar i hela fastigheten. Lagen om skydd om olyckor SFS 2003:778 innebär bland annat att dessa vägar alltid ska vara fria. Du får således inte ställa cyklar, barnvagnar eller liknande där utan de ska förvaras i cykelrummet. Av brandsäkerhetsskäl får du inte heller har dörrmatta utanför din dörr.

Valberedning
Vid varje årsstämma väljs en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelse och revisorer som nästa årsstämma ska välja.

Vatten och avlopp
Ingrepp i vatten och avloppssystemen får endast göras efter godkännande från styrelsen. Endast auktoriserade rörmokare får användas. Styrelsen kan rekommendera lämpliga med god kännedom om fastigheten.
Om avstängningskranar för vatten saknas i lägenheten gäller att en större vattenledning i huset måste stängas av. Denna större ledning får endast förvaltaren eller en av styrelsen utsedd rörmokare stänga av.
När ingrepp görs i vattensystemet för underhåll och utbyte av t ex handfat, toalettstol ska avstängningskranar, så kallade Ballofixventiler, monteras.
Meddelande om avstängning ska alltid ske i god tid och på anslagstavlan i berörd entré.

Vattenförbrukning
Vattenförbrukning ingår i avgiften. Tänk på att inte slösa med vatten.

Ventilation
För hela fastigheten finns ett centralt ventilationssystem. Ventilöppningar för luftutsug finns på flera platser i lägenheten, bland annat i kök och badrum. Under eller över fönstren finns ventiler för luftintag. Håll samtliga ventiler öppna för bästa möjliga ventilation. Systemen kontrolleras och underhålls av förvaltaren eller av styrelsen utsedd entreprenör.
Köksfläkt får inte anslutas till luftutsugsventilen i köket. Se även Köksfläkt
Har du problem så gör du en felanmälan.

Värme och varmvatten
Fastigheten är ansluten till fjärrvärme. Har du problem så gör du en felanmälan.

Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls enligt stadgarna tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång. Särskild kallelse skickas ut.
Överlåtelse av lägenhet
Bostadsrättslägenhet kan överlåtas/säljas av den eller de som i medlemsregistret är angivna som innehavare av bostadsrätten. Förbehåll måste finnas för att den som vill ta över bostadsrätten ska godkännas som medlem av föreningen.